วันเสาร์ที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2552


แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค Backward Design
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2551 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เส้นขนาน

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1
เรื่อง เส้นขนานและมุมภายใน ใช้เวลา 2 ชั่วโมง
ครูผู้สอน นายนิคม อาศัยนา จำนวนนักเรียนที่เรียน 41 คน

ขั้นตอนที่ 1 (การระบุผลที่ต้องการ)


Established Goal(s) : (นำมาจากมาตรฐานการเรียนรู้)
มาตรฐาน ค 3.2 : ใช้การนึกภาพ (visualization) ใช้เหตุผลเกี่ยวกับปริภูมิ (spatial reasoning) และ
ใช้แบบจำลองทางเรขาคณิต (geometric model) ในการแก้ปัญหาได้
มาตรฐาน ค 6.1 : มีความสามารถในการแก้ปัญหา
มาตรฐาน ค 6.2 : มีความสามารถในการให้เหตุผล
มาตรฐาน ค 6.3 : มีความสามารถในการสื่อสาร การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และการ
นำเสนอ
มาตรฐาน ค 6.4 : มีความสามารถในการเชื่อมโยงความรู้ต่างๆ ทางคณิตศาสตร์และเชื่อมโยง
คณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่นๆ ได้
มาตรฐาน ค 6.5 : มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์


Understandings : (สิ่งที่ผู้เรียนต้องเข้าใจ)
- เข้าใจเกี่ยวกับสมบัติของความเท่ากันทุกประการและความคล้ายของรูปสามเหลี่ยม เส้นขนาน
ทฤษฎีบทพีทาโกรัสและบทกลับ และนำไปใช้ในการให้เหตุผลและแก้ปัญหาได้
- ใช้วิธีการที่หลากหลายแก้ปัญหาได้
- ใช้ความรู้ ทักษะ กระบวนการทางคณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีในการแก้ปัญหาในสถานการณ์
ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม
- สามารถแสดงเหตุผลโดยการอ้างอิงความรู้ ข้อมูล หรือข้อเท็จจริง หรือสร้างแผนภาพ
- ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร สื่อความหมาย และนำเสนอได้อย่าง
ถูกต้อง ชัดเจน และรัดกุม
- เชื่อมโยงความรู้เนื้อหาต่าง ๆ ในคณิตศาสตร์ และนำความรู้ หลักการ กระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ไปเชื่อมโยงกับศาสตร์อื่น ๆ
- นำความรู้และทักษะที่ได้จากการเรียนคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ และใน
การดำรงชีวิต
- มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการทำงาน


Essential Question(s) : (คำถามที่จำเป็น)
- บทนิยามเส้นขนานกล่าวไว้ว่าอย่างไร
- สมบัติของเส้นขนานกล่าวไว้ว่าอย่างไร
- จะใช้สมบัติเกี่ยวกับเส้นขนานในการให้เหตุผลและแก้ปัญหาได้อย่างไร


Students will know… (นักรียนจะรู้อะไรบ้าง)
- บทนิยามเส้นขนาน
- ทฤษฎีบทเกี่ยวกับเส้นขนานและมุมภายใน
- สมบัติของเส้นขนานและเงื่อนไขที่ทำให้เส้นตรงสองเส้นขนานกัน
- สมบัติเกี่ยวกับเส้นขนานในการให้เหตุผลและแก้ปัญหา
- เส้นขนานและระยะห่างระหว่างเส้นขนาน
- มุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัด


Students will be able to… (นักเรียนจะสามารถ)
- บอกบทนิยามเส้นขนานได้
- บอกสมบัติของเส้นขนานและเงื่อนไขที่ทำให้เส้นตรงสองเส้นขนานกันได้
- ใช้สมบัติเกี่ยวกับเส้นขนานในการให้เหตุผลและแก้ปัญหาได้
- บอกเส้นขนานและระยะห่างระหว่างเส้นขนานได้
- บอกมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นขนานได้

ขั้นตอนที่ 2 (การกำหนดหลักฐานการประเมินผล)


Performance task(s) : (การประเมินผลภาระงานที่ปฏิบัติ)
- ตรวจแบบทดสอบวัดผลก่อนเรียน
- การตรวจแบบฝึกหัดหรือใบงาน


Other Evidence : (การประเมินผลด้วยวิธีอื่น)
- สังเกตจากการตอบคำถาม และมีส่วนร่วมในกิจกรรม
- สังเกตพฤติกรรมระหว่างเรียน
- สังเกตความสนใจและความรับผิดชอบ
- การนำเสนอผลงาน

ขั้นตอนที่ 3 (การวางแผนการจัดประสบการณ์และกิจกรรมการเรียนรู้)
ชั่วโมงที่ 1
กิจกรรมการเรียนรู้

1. ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมรอบๆ ตัวเรา และยกตัวอย่างสิ่งของที่มีลักษณะของเส้นคู่ขนาน เช่น ขอบสมุดหนังสือ กระดานดำ โต๊ะ เก้าอี้ ไม้บรรทัด รางรถไฟ ถนน รั้ว ราวบันได ฯลฯ
2. ครูอธิบายขั้นตอนและวิธีการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
3. ให้นักเรียนศึกษาเนื้อหาจากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
4. เมื่อนักเรียนศึกษาเนื้อหาจากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเสร็จแล้ว ครูสุ่มนักเรียนออกมาสรุปความรู้ที่ได้จาการศึกษาจากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน แล้วให้นักเรียนอภิปรายซักถาม พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความรู้
5. ให้นักเรียนทำใบงานที่ 1 เรื่อง เส้นขนานและมุมภายใน และร่วมกันอภิปรายซักถาม
6. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

ชั่วโมงที่ 2
1. ครูและนักเรียนทบทวนบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องเส้นขนานและมุมภายใน โดยวิธีการถาม - ตอบ
2. ให้นักเรียนศึกษาเนื้อหาจากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
3. เมื่อนักเรียนศึกษาเนื้อหาจากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเสร็จแล้ว ครูสุ่มนักเรียนออกมาสรุปความรู้ที่ได้จาการศึกษาจากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน แล้วให้นักเรียนอภิปรายซักถาม พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความรู้
4. ให้นักเรียนทำใบงานที่ 2 เรื่อง เส้นขนานและมุมภายใน และร่วมกันอภิปรายซักถาม

5. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

6. ให้นักเรียนทำแบบทดสอบย่อย เรื่อง เส้นขนานและมุมภายใน

วัสดุอุปกรณ์ สื่อและแหล่งการเรียนรู้
1. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง เส้นขนานและมุมภายใน
2. ใบงานที่ 1 เรื่อง เส้นขนานและมุมภายใน
3. ใบงานที่ 2 เรื่อง เส้นขนานและมุมภายใน
4. แบบทดสอบย่อย เรื่อง เส้นขนานและมุมภายใน